ĐK TƯ VẤN

CHAT

GỌI ĐIỆN

Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội

Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội

Gửi lúc 11:59 | 15/03/2017

 

I. Vị trí, chức năng

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và họat động của UBND thành phố, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước vê giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề), ban gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

A) trình UBND thành phố:

a.1) Dự thảo quyết định, chi thị và các văn bản khác thuộc thâm quyền ban hành của UBND thành phố về lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

a.2) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chích nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

a.3) Dự thảo thu học phi cụ thể đối với các cơ sở giáo dục và đào thuộc phạm vi quản lý để UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật;

a.4) Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện:

B) Trình Chủ tịch UBND thành phố:

b.1) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

b.2) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Sở có liên quan và UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc.

b.3) dự thảo quyết định công nhận trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định về trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b.4) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt khác thuộc thâm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phô:

C) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục và đào tạo sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở;

D) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạchcác hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đ) Quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo của thành phố.

E) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật;

G) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của thành phố; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyên phê duyệt;

H) Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các đơn vị; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao;

I) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào lạo trên địa bàn thành phố;

K) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chinh sách về xã hội hóa giáo dục, huy động, quản lý, sử dựng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

L) Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phô; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chinh phủ trong lĩch vực giáo dục ở thành phố theo quy định của pháp luật;

M) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tồ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật;

N) Cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài ở các trình độ phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, các trung tâm tin học, ngoại ngữ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của các tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật; thống kê, tổng hợp người đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn thành phố, báo cáo cơ quan có thâm quyền theo quy định;

O) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo phân cấp của UBND thành phố và quy định của pháp luật;

P) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của UBND thành phố và quy định của pháp luật;

Q) Xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố hàng năm; giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục công lập đôi với các đơn vị trực thuộc Sở sau khi được UBND thành phố phân bổ; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục hàng năm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

R) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm, bao gồm: ngân sách chi thường xuyên, chi đâu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho giáo dục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

S) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo phân cấp của UBND thành phố và quy định của pháp luật;

T) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của UBND thành phố và theo quy định hiện hành của pháp luật; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở; cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đề nghị UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, thực hiện việc điều động, luân chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

U) Trong trường hợp cần thiết phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động cán bộ, công chức và quyết định điều động cán bộ, viên chức, giáo viên của ngành đến làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của thành phố;

V) Quyết định công nhận, không công nhận Phó Hiệu trưởng đối với cơ sở giáo dục tư thục (trung học phổ thông trung cấp chuyên nghiệp); đề nghị UBND thành phố quyết định thành lập Hội đông trường hoặc thay đổi thành viên Hội đông trường; công nhận, không công nhận hoặc thay đổi thành viên Hội đông quản trị, Hiệu trưởng đối với cơ sở giáo dục tư thục (trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp) theo quy định của pháp luật;

X) Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp quản lý của UBND thành phố và quy định của pháp luật;

Y) Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Z) Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức

A) Lãnh đạo Sở:

Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các mặt công tác của Sở khi được yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy nhiệm; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của pháp luật.

Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

B) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở:

b.1) Văn phòng; (ĐT: )

b.2) Thanh tra;

b.3) Phòng Tổ chức cán bộ;

b.4) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

b.5) Phòng Giáo dục mầm non;

b.6) Phòng Giáo dục tiểu học;

b.7) Phòng Giáo dục thường xuyên ;

b.8) Phòng Giáo dục chuyên nghiệp;

b.9) Phòng Giáo dục trung học;

b.10) Phòng Khoa học – Công nghệ thông tin;

b.11) Phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục;

b.12) Phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài;

b.13) Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

C) Các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Sở: 170 đơn vị (có Phụ lục danh sách kèm theo).

IV. Biên chế

Biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo bao gồm biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp. Biên chế hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế hành chính của thành phố được Trung ương giao. Biên chế sự nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố phân bổ hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo định mức qui định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào số lượng biên chế được giao, có trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật.

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY PSD


Địa chỉ: Tầng KT – Tòa nhà 21T1 – Khu đô thị Hapulico – 83 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 024.2024.8080 | Hotline Tư vấn tâm lý: 097.131.5474 – 096. 976. 9374
Email: neovetuoisang@gmail.com | Facebook: Viện PSD

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x